PRIVACYSTATEMENT VUE CINEMAS

Dit privacy statement informeert u over de wijze waarop Vue Cinemas uw gegevens verwerkt door middel van uw gebruik van de website www.vuecinemas.nl, uw gebruik van de Vue Movie Pass en uw gebruik van de Vue app en de bijbehorende MijnVue-account. In hoofdstuk I worden de algemene privacy bepalingen toegelicht die van toepassing zijn op Vue Cinemas. Vervolgens wordt er in hoofdstuk II ingegaan op de privacywaarborging in het geval van het gebruik van de website www.vuecinemas.nl. In hoofdstuk III komt de waarborging van de privacy voor het gebruik van de Vue Movie Pass aan de orde en tot slot wordt in hoofdstuk IV uiteengezet hoe de privacy wordt gewaarborgd bij gebruik van de Vue app en de bijbehorende MijnVue-account.

Inhoudsopgave

I   Algemene privacy bepalingen
II  Gebruik website
III Gebruik Vue Movie Pass
III Gebruik Vue app en bijbehorende MijnVue-account

I   Algemene privacy bepalingen

1.   De veiligheid van uw persoonsgegevensVerwerking van de persoonsgegevens door Vue Cinemas geschiedt op behoorlijke en zorgvuldige wijze, met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. Er worden niet meer gegevens verwerkt dan de gegevens die ter zake dienend zijn en die niet bovenmatig zijn om de doeleinden te bereiken zoals in dit privacystatement per dienst is verwoord. Bovendien hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen om de beveiliging van de persoonsgegevens aan de geldende beveiligingsstandaarden te laten voldoen. Datalekken zullen door ons worden gemeld, in overeenstemming met de meldplicht datalekken, zoals geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

2.   Uw rechten
U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het is aan ons om dit verzoek te beoordelen en gemotiveerd toe te lichten. U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar https://www.vuecinemas.nl/mijn-profiel.

3.   Bewaartermijn gegevens
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Vue Cinemas de gegevens heeft verzameld. De persoonsgegevens worden in beginsel uiterlijk twee jaar na verwijdering van het account van de gebruiker verwijderd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

4.   Wijzigingen voorbehouden
Vue Cinemas behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Wijzigingen of aanvullingen worden hier gepubliceerd. Om op de hoogte te blijven van het privacystatement van Vue Cinemas raden wij u aan regelmatig dit privacy statement te controleren.

5.   Contact
Als u wenst te reageren op ons privacystatement of als u vindt dat onze diensten of ons handelen hiermee niet in overeenstemming zijn, vragen we u contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met Vue Cinemas, Danzigerkade 2D, 1013 AP Amsterdam of via contact@vuecinemas.nl.

II   Gebruik website

Voor elke websitebezoek geldt onderstaand privacy- en cookiestatement. Dit privacy- en cookiestatement kan van tijd tot tijd worden aangepast. Op deze website kunt u onze statements en reglementen altijd inzien.

1.   Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Door uw gebruik van de website www.vuecinemas.nl van Vue Cinemas dient Vue Cinemas uw persoonsgegevens te verwerken, die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst (onder meer het kunnen gebruiken van de website en het bestellen van tickets). Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 1. De acceptatie en levering van uw aankoop van een van onze producten en/of diensten;
 2. Relatiebeheer;
 3. Managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie;
 4. Het uitvoeren van analyses; en
 5. Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

2.   Verstrekking aan derden
De door ons verwerkte persoonsgegevens zullen in beginsel niet worden verstrekt aan derden.
Vue Cinemas gebruikt uw persoonsgegevens dan ook niet voor adressenhandel.

Uw persoonsgegevens zullen enkel aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst dan wel indien hiertoe een wettelijke verplichting voor Vue Cinemas bestaat.

Een voorbeeld van een wettelijke verplichting is het gebruik van persoonsgegevens voor het kunnen opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Vue Cinemas, haar klanten en medewerkers.
Een voorbeeld van noodzakelijke verstrekking van uw gegevens aan derden is om de afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te kunnen maken. Vue Cinemas kan in dit geval enkele van uw gegevens – welke noodzakelijk zijn voor de klachtafhandeling – verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar Vue Cinemas mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening. Een ander voorbeeld is verstrekking van persoonsgegevens aan derden voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering.

3.   Nieuwsbrief
Vue Cinemas is gerechtigd u middels een elektronische nieuwsbrief op de hoogte te houden van interessante, gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten, mits u toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van deze nieuwsbrief. In het geval van reeds bestaande klanten geldt dit toestemmingsvereiste voor Vue Cinemas niet.

Als u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven kunt u tevens op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek van Vue Cinemas. Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen van Vue Cinemas, of u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken Vue Cinemas. Met betrekking tot informatie verkregen van Vue Cinemas kunt u bellen met 020-2194200, een brief sturen naar Vue Cinemas, Danzigerkade 2D, 1013 AP Amsterdam of een e-mail sturen naar contact@vuecinemas.nl.

4.   Cookie
De website www.vuecinemas.nl maakt gebruik van cookies, kleine bestanden die worden opgeslagen op uw computer. Een bezoeker van www.vuecinemas.nl kan op een aantal manieren cookies op zijn computer krijgen, namelijk van Vue Cinemas zelf of van derden (zogenaamde "Third Party cookies" ). De cookies op www.vuecinemas.nl zijn functionele cookies, tracking cookies en profilering cookies. Deze cookies hebben als doel informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van onze website, het verbeteren van onze dienstverlening en het afstemmen van onze dienstverlening op uw persoonlijke instellingen, voorkeuren en/of persoonlijke situatie.

Op de website van www.vuecinemas.nl wordt altijd melding gemaakt van het gebruik van cookies. Ook wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies.

Welke gegevens worden verwerkt door cookies?
Op www.vuecinemas.nl kunnen algemene bezoekersgegevens worden verzameld, zoals informatie over schermresolutie, het type browser en de wijze van uw surfgedrag. Hieronder valt eveneens uw IP-adres. Echter, wij hebben in onze samenwerking met Google Analytics afgesproken dat het laatste gedeelte aan cijfers van uw IP-adres door Google Analytics geanonimiseerd wordt opgeslagen. Uw verwerkte IP-adres is zodoende niet direct naar u herleidbaar.

Verwijdering van cookies
Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Cookies worden nooit gebruikt om privégegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen.

5.   Websites van derden
Dit privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Vue Cinemas zijn verbonden. Wij kunnen daarom niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan het privacystatement van deze websites te lezen voordat u van (de diensten op) deze websites gebruik maakt.

III   Gebruik Vue Movie Pass

In het onderstaande overzicht wordt beschreven hoe Vue Cinemas omgaat met uw privacy bij het gebruik van de Vue Movie Pass.

1.   Doel verwerking gegevens
Vue Cinemas is gerechtigd bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst (het gebruik van de Vue Movie Pass). Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 1. Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor het uitgeven en het gebruiken van de Vue Movie Pass;
 2. Het eventueel verstrekken van een (reserve) Vue Movie Pas in het geval van verlies;
 3. Relatiebeheer;
 4. Het bijhouden van adresgegevens en bankgegevens in verband met het innen van betalingen of het innen van vorderingen die samenhangen met het gebruik van de Vue Movie Pass, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 5. Het behandelen van vragen en klachten;
 6. Het (laten) uitoefenen van accountantscontrole;
 7. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

2.   Soort gegevens
Bij het aanvragen van een Vue Movie Pass worden de volgende gegevens van u verwerkt:

 1. Voornaam
 2. Achternaam
 3. Woonplaats
 4. E-mailadres
 5. Leeftijd
 6. Geslacht
 7. IBAN
 8. Pasfoto

3.   Verstrekking gegevens aan derden
Uw persoonsgegevens zullen enkel aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst dan wel indien hiertoe een wettelijke verplichting voor Vue Cinemas bestaat.

Voor partijen die betrokken zijn bij de productie van de Vue Movie Pass, de administratie en klantenservice van de Vue Movie Pass en de hosting en het onderhoud van de database met daarin de klantgegevens is het noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst dat zij over bepaalde gegevens van u beschikken. Deze partijen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Als waarborg is er door deze partijen een geheimhoudingsovereenkomst ondertekend.

4.   Communicatie
Bij de registratie van een abonnement op de Vue Movie Pass wordt er (onder meer) verzocht om uw adresgegevens te verstrekken. Uw adresgegevens worden enkel gebruikt voor het verzenden van de Vue Movie Pass (met bijbehorende machtiging voor automatische incasso) en het verzenden van belangrijke informatie over de Vue Movie Pass. Verzending van deze informatie is noodzakelijk om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Overige communicatie, met commerciële doeleinden, zal door Vue Cinemas niet plaatsvinden op basis van de door uw versterkte adresgegevens bij de registratie van uw abonnement, tenzij u tijdens de registratie heeft aangeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt zich overigens via de website www.vuecinemas.nl op elk gewenst moment inschrijven voor de nieuwsbrief. Uitschrijven is eveneens mogelijk door op de hyperlink te klikken die onderaan de nieuwsbrief is weergegeven.

5.   Pasfoto
Bij de registratie van een abonnement op de Vue Movie Pass wordt er verzocht een pasfoto te uploaden. Deze pasfoto wordt op de Vue Movie Pass geplaatst en opgeslagen in de database. Een pasfoto is aan te merken als een bijzonder persoonsgegeven in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Vue Cinemas vraagt daarom altijd uw toestemming voor het 
gebruik van uw pasfoto, voorafgaand aan uw verstrekking van de pasfoto.

6.   Opslag van gegevens
Alle gegevens die u bij aanmelding van het abonnement opgeeft, worden in een beveiligde database opgeslagen. Alleen de medewerkers, voor wie dit voor de uitvoering van hun werkzaamheden noodzakelijk is, krijgen inzicht in uw persoonsgegevens. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsovereenkomst ondertekend. De database voldoet aan strenge beveiligingseisen. Toegang tot deze database door onbevoegden wordt hierdoor gewaarborgd.

7.   Wijziging gegevens
Het wijzigen van gegevens is mogelijk via MijnVue. MijnVue is te bereiken via de Vue app of via de website www.vuecinemas.nl/mijn-vue.

III   Gebruik Vue app en bijbehorende MijnVue-account

Via de app van Vue Cinemas (hierna: “Vue app”) en de bijbehorende MijnVue-account worden persoonsgegevens verwerkt.

1.   Doel verwerking persoonsgegevens
Vue Cinemas is gerechtigd bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken indien u gebruik maakt van de Vue app en bijbehorende MijnVue-account. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de app. Uw gegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 1. De acceptatie en levering van uw aankoop van een van onze producten en/of diensten;
 2. Relatiebeheer;
 3. Managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie;
 4. Het uitvoeren van analyses; en
 5. Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

2.   Gebruik van persoonsgegevens
Om de Vue app te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk dat u eerst een MijnVue-account aanmaakt waarbij enkele persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit betreft de volgende gegevens:

 1. Voornaam
 2. Achternaam
 3. Woonplaats
 4. E-mailadres
 5. Leeftijd
 6. Geslacht

3.   Verstrekken gegevens aan derden
De Vue app moet gedownload worden via een appstore van derden. Vue Cinemas heeft geen invloed op de persoonsgegevens die door de appstores worden verwerkt om gebruik te kunnen maken van hun diensten. Wij raden u daarom aan het relevante privacystatement te lezen van de aanbieder van de appstore.

De door Vue Cinemas ontvangen persoonsgegevens zullen enkel aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst dan wel indien hiertoe een wettelijke verplichting voor Vue Cinemas bestaat.

Voor partijen die betrokken zijn bij de administratie en klantenservice van Vue Cinemas en de hosting en het onderhoud van de database met daarin de klantgegevens is het noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst dat zij over bepaalde gegevens van u beschikken. Deze partijen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Als waarborg is er door deze partijen een geheimhoudingsovereenkomst ondertekend.

4.   Gebruik persoonsgegevens door derden
Indien u uw MijnVue-account koppelt aan een social media account (in dit geval uw Facebook account) kan Vue Cinemas bepaalde gegevens van uw Facebook account verzamelen.

Aan social media diensten worden, op het moment dat u gebruik maakt van de social media diensten binnen de Vue app, sommige van uw gegevens doorgegeven. Vue Cinemas heeft geen invloed op deze gegevensverzameling door social media diensten. Wij raden u daarom aan om voordat u gebruik maakt van de social media diensten binnen de VUE app het privacystatement van deze social media dienst te raadplegen.

5.   Nieuwsbrief
Vue Cinemas is gerechtigd u middels een elektronische nieuwsbrief op de hoogte te houden van interessante, gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten, mits u toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van deze nieuwsbrief. In het geval van reeds bestaande klanten geldt dit toestemmingsvereiste voor Vue Cinemas niet.

Als u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven kunt u tevens op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek van Vue Cinemas. Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen van Vue Cinemas, of u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan Vue Cinemas. Met betrekking tot informatie verkregen van Vue Cinemas kunt u bellen met 020-2194200, een brief sturen naar Vue Cinemas, Danzigerkade 2D, 1013 AP Amsterdam of een e-mail sturen naar contact@vuecinemas.nl.

6.   Locatiegegevens
Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de dienst, kan Vue Cinemas locatiegegevens (GPS) verzamelen, opslaan en verwerken. Hiervoor wordt bij het downloaden en installeren van de Vue app uw toestemming gevraagd. Bioscopen in uw regio kunnen worden toegevoegd bij uw voorkeuren, zodat speeltijden van films in deze bioscopen eenvoudig kunnen worden geraadpleegd via de Vue app.

7.   Websites van derden
Dit privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Vue app zijn verbonden. Wij kunnen daarom niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan het privacystatement van deze websites te lezen voordat u van (de diensten op) deze websites gebruik maakt.