ALGEMENE HUISREGELS Vue Cinemas B.V.

Vue Cinemas B.V., hierna “Vue Cinemas” te noemen, zal al het mogelijke doen om het bezoek in onze bioscopen naar wens te laten verlopen en de veiligheid van de bezoeker optimaal te waarborgen.
Daarom dient de bezoeker van deze bioscoop de navolgende regels in acht te nemen:

Fatsoens- en gedragsnormen

1A. Gedurende zijn/haar verblijf in de bioscoop dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de algemene regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is in dit verband verplicht de door de als zodanig herkenbare functionarissen van de bioscoop gegeven aanwijzingen en instructies terstond en stipt op te volgen. Indien het redelijk oordeel van een leidinggevend functionaris van de bioscoop, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd is met de aangegeven normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot de bioscoop worden ontzegd dan wel door de politie worden verwijderd, zonder dat de bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.
1B. In de bioscoop gelden in het bijzonder de navolgende fatsoens- en gedragsregels:
De bezoeker in dronken of aangeschoten toestand dan wel met een storend of liederlijk gedrag zal de toegang tot de bioscoop worden ontzegd.
Tijdens de voorstelling wordt de bezoeker vriendelijk verzocht andere bezoekers niet te hinderen door luidruchtig of anderszins ongepast gedrag. Een als zodanig herkenbare functionaris van de bioscoop is bevoegd de bezoeker, die zich aan dergelijk gedrag schuldig maakt, tijdens de voorstelling uit de bioscoopzaal te verwijderen Bij het betreden van de bioscoopzaal is de bezoeker verplicht goede nota te nemen van diverse nooduitgangen. In geval van evacuatie wordt de bezoeker verzocht de aanwijzingen en instructies van het als zodanig herkenbare bioscooppersoneel en dit terstond op te volgen.
Het is de bezoeker verboden zijn/haar voeten te doen steunen op de rugleuning van de stoel voor de bezoeker.

Toegang en tickets

2A. Zonder een geldig toegangsbewijs is het de bezoeker niet toegestaan een voorstelling bij te wonen. De bezoeker wordt verzocht zich tijdig te melden bij de ticketcontrole. Het ticket dient te worden getoond bij binnenkomst van de zaal en/of wanneer een personeelslid van Vue daarom vraagt.
2B. 15 minuten ná aanvangstijd wordt er geen toegang meer verleend tot de voorstelling. Bij weigeren van de toegang draagt de bezoeker zelf het risico voor eventueel gemaakte kosten (zoals bv het ticket en/of reiskosten) .
2C. Bij aankoop van tickets dienen kortingskaarten en vouchers , die recht geven op een korting of speciale aanbieding, direct worden voorgelegd aan de cassiere zodat dit direct verrekend kan worden. 
2D. 15 minuten ná aanvang van de laatste voorstelling sluit de kassa en kunnen er geen tickets meer worden gekocht.
2E. De minimum leeftijd voor het bezoeken van onze voorstellingen is 24 maanden. Bij sommige speelfilms geldt een leeftijdgrens, beter bekend als de kijkwijzer. Voor voorwaarden zie www.kijkwijzer.nl. Bij voorstellingen met een kijkwijzer van 16 jaar geldt een legitimatieplicht. Iedereen jonger dan 16 jaar wordt de toegang geweigerd. Vue is hiertoe wettelijk verplicht. Al het bioscooppersoneel heeft het recht om de bezoeker hierop te wijzen en toegang te weigeren indien de bezoeker niet aan de wettelijke verplichting voldoet.
2F. Een aankoop kan in principe niet worden geannuleerd of omgeruild. Indien je uiterlijk één uur voor aanvangstijd van de voorstelling contact opneemt met de bioscoop waarvoor je tickets hebt gekocht dan kun je een coulanceverzoek indienen. Je kunt hiervoor een mail sturen, met je E-tickets bijgevoegd, naar [email protected]. Let op: het is niet mogelijk om een coulanceverzoek in te dienen ná aanvangstijd van de voorstelling waar de tickets voor zijn gekocht.

Verboden

3. Het is de bezoeker verboden: * in de bioscoop goederen, van welke aard dan ook, te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
* (huis)dieren de bioscoop in te brengen;
* eigen etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in de bioscoop mee te brengen;
* naar het oordeel van een functionaris van de bioscoop gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen de bioscoop in te brengen c.q. met zich mee te voeren;
* om foto-, video-, film- en andere opnameapparatuur dan wel telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie in de bioscoop te gebruiken voor opnames van de voorstelling zonder voorafgaande toestemming van een leidinggevend functionaris van de bioscoop. De als zodanig kenbare functionarissen van de bioscoop zijn bevoegd afgifte van de eventueel aangetroffen apparatuur te vorderen, opnames te wissen en deze gedurende het verblijf van de bezoeker in de bioscoop in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de bezoeker de (verdere) toegang tot de bioscoop worden ontzegd;
* Te roken in de bioscoop Hieronder valt zowel (elektrische) sigaretten als elk ander rookwaar. 

Veiligheid

4. In bijzondere gevallen, waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijs vereist, kan een leidinggevende functionaris van de bioscoop inzage verlangen in door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. In geval van weigering van de medewerking kan de bezoeker de (verdere) toegang tot de bioscoop worden ontzegd zonder dat de bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

Aansprakelijkheid

5. Het verblijf van de bezoeker in de bioscoop is voor zijn/haar eigen rekening en risico. De bioscoop is nimmer aansprakelijk voor de door de bezoeker geleden schade wegens verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Andere voorwaarden

6. De toepasselijkheid van bovenvermelde bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventueel (toekomstige) toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden en/of regelingen van de bioscoop.

Deze algemene huisregels zijn op 5 november 1997 gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken voor Eemland en zijn onverkort van toepassing op alle Vue Cinemas.

Laatste versie, dd 31-08-2020